Bundlinjen har gavn af forskellighed

Det følgende er et talepapir i forbindelse med et møde med Jane Heitmann, tidl. folketingsmedlem og forebyggelsesordfører for Venstre. Mødet handlede om arbejdsliv og sensitiviteten.
kvindelig apoteker ekspederer en ældre kvindelig kunde

Det er vigtigt at understrege, at alle mennesker er sensitive (bortset fra mennesker med psykopati) og kan rumme de følgende styrker i forskellig grad. Omvendt er ikke alle styrkerne (og svaghederne) til stede på hver en tid hos alle mennesker med det sensitive personlighedstræk. Men forskningen – og erfaringen – viser, at disse karakteristika med større sandsynlighed er til stede hos mennesker med dette træk.

Om kompetencerne på arbejdsmarkedet hos mennesker med det højsensitive personlighedstræk

I HSP foreningen (interesseorganisation for det særligt sensitive personlighedstræk) har vi gennemført en undersøgelse om sensitive mennesker og arbejdslivet. Vi ønsker at skaffe viden om erfaringerne generelt. Og mere specifikt vil vi gerne tilvejebringe viden om hvilke arbejdsmarkedsrelevante kompetencer særligt sensitive mennesker kan bidrage med på arbejdspladsen og om hvordan arbejdsmarkedet (og dermed samfundet som sådan) kan få optimal gevinst af medarbejdere med også dette personlighedstræk.

Her vil vi kort præsentere nogle relevante hovedtendenser i besvarelserne i undersøgelsen. Præsentationen er foreløbig, da bearbejdningen endnu ikke er afsluttet.

 1. Første afsnit omhandler de kompetencer, som mennesker med det højsensitve personlighedstræk kan bidrage med.
 2. Andet afsnit omhandler forudsætningerne for at det kan ske.

Alle mennesker består af flere personlighedstræk – også dem med det sensitive træk. Det gør fx en stor forskel, hvorvidt et menneske med det sensitive træk ved siden af rummer det introverte træk eller det ekstroverte træk

Undersøgelsen fandt sted fra d. 20. dec. 2013 til d. 7. feb. 2014 og er baseret på 218 besvarelser

Det følgende er direkte citater. Undtaget er tekst i kursiv som er forfatternes kommentarer.

De enkelte afsnit indledes med det spørgsmål, som respondenterne besvarede i det konkrete afsnit. Forfatterne undskylder for eventuelle mangler med hensyn til konsistens i layout eller tegnsætning.


moden mand har en samtale med nogle kolleger

1) Kompetencerne

Hvordan vil du beskrive dine egne styrker som særligt sensitiv medarbejder i relation til arbejdet ?
 • Positiv, givende
 • Lærenem, omstillingsparat, fleksibel
 • Intelligent
 • Pligtopfyldende, til at regne med
 • Dybttænkende og -bearbejdende
 • Min sensitivitet er min styrke
 • Fantastisk forhold til kunder
 • Intuitiv
 • Er pisse-dygtig til mit job
 • Aflæser mine kunder
 • Meget opmærksom på mine medarbejdere, tager hensyn og er rummelig ift. individuelle behov.
 • Dygtig lærer, udvikler eleverne socialt og fagligt, klog og vidende – bliver spurgt til råds af kolleger.
 • God kollega.
 • Dygtig fagligt og socialt.
 • Let ved at knytte relationer.
 • Letpåvirkelig af stress
 • Bliver nemt usikker, hvis jeg mister kontakt til mig selv og ikke får udtrykt mine behov, kan jeg komme til at tale hurtigt i hård tone
 • En ‘særling’
 • Kontrolfreak
 • Smittes af andres humør
 • Siger ja for tit
 • Bliver usikker på om andre kan lide mig, fordi jeg registrerer alle signaler
 • Hurtig træt
 • For mange informationer får motoren til at brænde sammen.
 • Overanalyserer, nærtagende
 • Jeg går psykisk ned, hvis jeg ikke trives på mit arbejde
 • Har svært ved at mærke, hvornår jeg bliver overstimuleret
 • Tendens til at please

Dette tror jeg mine kolleger og chefer ville sige, hvis de blev bedt om at karakterisere mig:

 • Samme styrker som jeg selv ser
 • De siger at jeg har overskud, er inspirerende pga. mine mange nuancer
 • Mine chefer lytter til mig
 • Stort hjerte, giver måske for meget
 • Engageret
 • Uhøjtidelig
 • Arbejdsom
 • Sjov
 • Samvittighedsfuld
 • Behov for anerkendelse
 • Ansvarlig
 • Kan få nej- sigerne med

På skalaen fra 1-5, hvor 5 er det bedste, er hovedparten på 4.

Det vil sige, at de fleste respondenter med det højsensitive træk faktisk er glade for deres job – hvad enten det er som lønmodtager eller selvstændig.


TENDENSER

Mange medarbejdere med det sensitive personlighedstræk har kompetencer, som præcist afspejler behovet på det moderne arbejdsmarked: omstillingsparathed, stærke relationskompetencer (både overfor kunder og kolleger), intuition og innovation, kvalitetsbevidsthed og samvittighedsfuldhed.

Hvis vores konkurrenceevne er på vej ned, så har vi ikke råd til at sige nej til disse kompetencer.

Den relativt større arbejdsglæde hos mennesker med dette træk er værd at hæfte sig ved. Medarbejdere i trivsel performer som bekendt bedre. Endvidere ser det ud til, at medarbejdere med trækket ofte performer til fordel for arbejdspladsen som helhed, mere end til fordel for individuelle behov.

Omvendt kan mennesker med trækket rumme sider, som udfordrer nogle arbejdspladsers kultur og menneskesyn: fx. at blive overstimuleret af mange bolde på en gang, behov for tid til at tænke sig om, påvirkelighed overfor negativ omgangstone.

personalemøde med 5 medarbejdere og leder

2) Forudsætningerne

 • Fast job
 • Bedre sovevaner
 • Stresshåndtering
 • Nedsat tid
 • Hjemmearbejdsdag fast
 • Ikke kontorrum med 50 medarbejdere
 • Ikke en arbejdsplads med flest individualister med rundsave på armene
 • Mulighed for mental restitution gennem tilbagetrækning
 • Trives ikke med svag og inkompetent ledelse

TENDENSER

En del har ikke fortalt om deres personlighedsprofil på arbejdspladsen. Hovedparten fordi de ikke tør af frygt for  ‘ikke at være god nok i ledelsen øjne’. Der er mange myter og uvidenhed i omverdenen om dette træk og nogle tror, at det er en diagnose og dermed en sygdom, som man bør behandles for.

De der har præsenteret deres profil på arbejdspladsen har ikke gjort det ved at bruge begrebet det særligt sensitive træk. De har derimod konkret peget på deres styrker/svagheder og behov i relation til arbejdet, sådan som forhåbentlig også andre personlighedstyper gør det på deres arbejdspladser som led i fx MUS (medarbejder-udviklings-samtaler).

Vi trænger til at få nuanceret vores menneskesyn og vores opfattelse af  ‘den gode medarbejder’. Vi har brug for alle mand og kvinder for at komme på ret køl igen efter krisen. Enhver leder ved at et team fungerer bedst med et mix af forskellige kompetencer. Det samme gælder arbejdspladsen og samfundet som sådan.

Mht. jobglæde skal vi skelne mellem om folk har fundet en balance på deres job eller om de er på vej eller har været belastet af stress og overbelastning. Første gruppe ønsker udfordring og variation og ser en tæt kobling mellem deres personlige og faglige kompetencer. Anden gruppe ønsker job uden ansvar, med mindre kunde + kollegakontakt og med flere rutineopgaver, som de udfylder til perfektion.

Ledelsesforståelsen og kollegerne er meget meget vigtige for om en medarbejder med det sensitive træk optimalt kan udfolde sine kompetencer. Måske vigtigere end selve arbejdsopgaverne. Dette stiller krav til ledelsens kompetencer mht. ledelse og organisationsforståelse. Den gode ledelse for sensitive medarbejdere er den demokratiske flade ledelsesopfattelse, som Danmark har udfoldet i årtier. Den er vi kendte for (og eksporterer pt. til Asien), fordi den gavner bundlinjen i både offentlige og private virksomheder, dvs. at denne type ledelse gavner ALLE mennesker.

Er den ledelsesform blevet væk under krisen? Måske trænger dette arvesølv til at blive pudset lidt igen? Vi har det, der skal til, så vi ikke behøver være så bange for kineserne.

 Vi kan også slå os sammen med englænderne, som er gode til såkaldt diversity management eller mangfoldighedsledelse.

Igen vigtigt at sensitive mennesker er forskellige afhængigt af andre træk, erfaringer mv. Nogle arbejder bedst alene (måske introverte). Andre trives i teamarbejde med mulighed for tilbagetrækning (måske ekstroverte eller nyhedssøgende eller noget helt andet).

 • Et job jeg føler mig sikker på
 • En opgave ad gangen
 • Ikke aftenarbejde
 • Ro
 • Mulighed for tilbagetrækning i bare 5 min. At det var legitimt at sige det i stedet for at ‘gå på toilettet
 • Mere plads til børnene
 • Opmærksomhed på sensitives styrker på arbejdspladsen.  Arbejdsplads, som ser styrker frem for svagheder
 • Hvor det at lukke sin dør accepteres.
 • Åbenhed for at vende tingene på hovedet…
 • Ikke 37 timer. Fleksibel arbejdstid og mængde
 • Både rutiner og afveksling mht. opgaver og samarbejdsrammer
 • Hjemmearbejdsdage
 • Fuld frihed til selv at tilrettelægge mine opgaver
 • Hvor der bliver sat pris på mit arbejde

Arbejder med innovation og kreativitet :

 • Udadvendt job med udfoldelse af mine sociale kompetencer OG ro og fordybelse
 • Gerne mange timer på alle tider af døgnet, både alene og sammen med andre
 • Vigtigst er fleksibel arbejdsdag, så jeg kan løbe daglig tur og ikke stresser med egne børn
 • Jeg møder nye mennesker

Ang. ledelsen og kolleger :

 • Ledelse, der anerkender alles forskelligheder
 • Demokratisk ledelse, en kultur med frihed med en solidarisk tankegang
 • Tæt men uformel relation til kolleger
 • Kolleger som accepterer mine grænser
 • Selvstændig men også med kolleger

 

 • Mine kolleger/samarbejdspartnere og jeg hjælper hinanden til at blive bedre, udvikle og udføre innovative ideer ud i livet
 • Ærlighed og rummelighed hos leder
 • Det passer ikke til mig med gavekasser og morgenbrød på arbejdspladsen. Vi er der ikke for at lege, men for at arbejde
 • Loyale og kollegiale kolleger
 • Klare linjer omkring ledelse, arbejdsopgaver, forventninger og mål
 • En kultur hvor man værdsætter det hinanden bidrager med

TENDENSER

Trives med stor grad af selvbestemmelse. Variation mellem arbejde hjemme og ude. Hvis kun arbejde hjemme, så med kollegialt netværk. Deltid.

Mange hader uærlighed, uklarhed og lokumsaftaler.

Vores krav til ledelsesfagligheden er måske (for) høje til mange ledere.

Mange medarbejdere med det sensitive træk har meningsfuldhed som et vigtigt parameter, når det drejer sig om glæde over deres arbejde. ‘At gøre en forskel’. At der er brug for mig’.

Her er tale om medarbejdere, som kan være virkeligt engagerede i deres arbejde. Og ydermere kan medarbejdere med dette træk finde meningsfuldhed i jobaspekter, som andre måske ikke ville finde tilfredsstillelse i. Det kan for en højsensitiv kontoransat være yderst meningsfuldt at lave et velfungerende og appetitvækkende referat fra et møde. Mening findes ikke nødvendigvis i høj løn, travlhed, prestige eller andre gængse markører for mening i arbejdslivet.

Sensitive har ofte høje kvalitetskrav til sig selv og til andre. Det kan give mening ‘blot’ at få lov til at udføre sine arbejdsopgaver ordentligt.

De nævnte tendenser rummer alle sammen bundlinje-forbedrende potentiale, som ligger og venter på at blive opdaget af innovative ledere.

Opsummerende: der er nogle forudsætninger, som skal være til stede for at få optimal gevinst af sensitive medarbejderes kompetencer. Det stiller krav om god og professionel ledelse og organisationsforståelse. Heldigvis er det, der er god ledelse for sensitive medarbejdere også god ledelse for øvrige medarbejdere. Det er en ledelsesform, som alle medarbejdere trives med og som burde være en selvfølge.

 • Transparens – ingen lokumsaftaler eller chefyndlinge
 • Tydelighed – hvad forventer jeg af dig som leder og hvorfor
 • Tillid – du kan udføre opgaven, hvordan og hvornår du vil… alene og sammen med andre. + jeg tør lytte, når du ser nogle ting på arbejdspladsen, før vi andre.
 • Tag udsagn nysgerrigt alvorligt – hjælp mig til at se dine styrker + hjælp mig til at forstå dig, så vi kan få det bedste ud af dig
 • To-i-en -(også) i en sensitiv medarbejder får lederen både faglige og stærke personlige kompetencer i ét.
 • Meningsfuldhed i opgaver

Være klar på egne evner og grænser og kommunikere dem tydeligt. Ikke særbehandling. Jeg er ærlig hele vejen igennem. Og taler pænt til folk. Vis forståelse for, at andre ikke forstår din situation. Fortælle om behov uden dramatisering – nogle sensitive vil behandles som rådne æg. Det er MIT ansvar at sige hvad jeg kan/vil. Være mere åben omkring mig selv. Være assertiv omkring egne behov.

TENDENSER

Vigtigheden af at fastholde og få øjne på egne styrker er helt centralt og går igen i mange svar.

Aron og andre forskere understreger vigtigheden af sensitive menneskers eget arbejde med at lære sig selv at kende og rumme. Processen mod et godt (arbejds-)liv begynder i os selv: at erkende os selv som mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk, at lære egne styrker og svagheder at kende, at lære egne behov at kende, at lære at elske sig selv som man nu er velvidende, at man er værdifuld som sådan. Først der kan vi være assertive i vores kommunikation og møde med arbejdspladsen. Det overrasker mig, at dette aspekt ikke er endnu mere tilstede i svarene. I fald ikke med de ord. Måske er der behov for at understrege, at det nok for de fleste indebærer en (spændende) længere indre rejse, at komme til at kunne “Være klar på egne evner og grænser og kommunikere dem tydeligt”? Måske fejltolker jeg, fordi Arons pointe har været vigtig for mig selv.

Bliv klogere på særlig sensitivitet