Vedtægter

Vedtægter for HSP foreningen

HSP foreningens logo forestiller 4 birketræer med blade i kulørte farver
 1. Foreningens navn er HSP foreningen. HSP er en forkortelse af Highly Sensitive Person.
 2. Foreningens hjemsted er pt. Københavns Kommune, og dens værneting er hjemstedskommunens værneting, dvs. Københavns Byret.
 1. At udbrede kendskabet til personlighedstrækket HSP, ’sensitive personer’, til samfundet generelt, politikere, forvaltninger, institutioner, arbejdsformidlinger, det offentlige og private arbejdsmarked, relevante råd, udvalg og faggrupper og lignende.
 2. At samarbejde med disse om integration af sensitive mennesker i samfundet, herunder arbejdsmarkedet, ud fra den betragtning, at de har ressourcer at bidrage med.
 3. At forske i og beskrive hvad sensitivitet er, med fokus på ressourcer/kvaliteter. At udbrede kendskabet til de allerede eksisterende udenlandske erfaringer om sensitive personer.
 4. At støtte og hjælpe sensitive, fx via skabelse af diverse netværk og fora, og dermed danne grundlag for udveksling af erfaringer.
 1. Enhver, som støtter foreningens formål, kan optages som medlem.
 2. Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.
 3. Til foreningens drift opkræves et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen og godkendes hvert år på generalforsamlingen.
 1. Det tilstræbes, at foreningens bestyrelse består af 3-7 personer, der alle skal være medlemmer af foreningen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være på valg hver andet år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde på følgende måde:
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 2. I tilfælde af samarbejdsvanskeligheder kan et bestyrelsesmedlem stemmes ud af bestyrelsen ved 2/3 flertal i bestyrelsen. Denne beslutning tilbagekaldes, hvis den ikke godkendes på næste ordinære eller årlige generalforsamling.
 3. Hvis antallet af medlemmer i bestyrelsen mellem to generalforsamlinger anses for utilstrækkelige i forhold til foreningens aktiviteter, har bestyrelsen ret og pligt til at supplere sig selv op til det fordrede antal. Supplerende medlemmer skal godkendes på næste ordinære generalforsamling. Hvis godkendelsen ikke sker, vælger generalforsamlingen ny(e) medlem(mer) i stedet for de(n) supplerede bestyrelsesmedlem(mer).
 4. Medlemmer af bestyrelsen kan udpeges som medlemmer af enhver gruppe, der nedsættes af bestyrelsen.
 5. Ved udpegning af deltagere i foreningens organer skal bestyrelsen tage videst muligt hensyn til, at foreningens medlemmer kan vokse i medansvar og medindflydelse. Hovedlinien i skabelsen af foreningens opgaver skal være levende demokrati, gruppestyre og gruppemedansvar, og kriterierne for udpegning skal være medlemmernes egne ønsker, kompetence, idealisme og evne til at bidrage til, at foreningens formål opfyldes.
 6. Bestyrelsen skal tilstræbe at give de enkelte organer videst mulig kompetence under dens retningslinjer, dog kan den ophæve enhver beslutning, der træffes af organer nedsat af denne.
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang om året inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt tanker for de kommende år.
  3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab.
  4. Forelæggelse til godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for
  medlemmerne.
  5. Valg eller godkendelse af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt
 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Forslag til behandling på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kan herefter af medlemmerne ses på foreningens adresse, eller fås tilsendt.
 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Valg og andre afstemninger på generalforsamlingen kan ske ved håndsopretning, men skal dog ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt.
 1. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når enten bestyrelsen, revisoren eller 1/3-del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen, der tilsendes formanden, skal indeholde angivelser af de emner, der ønskes behandlet. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun vedtages forslag med 50 % af de tilstedeværende medlemmers stemmer, samt halvdelen af samtlige mulige stemmer.
 2. Indkaldelsen med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 1 måned efter anmodningen, med samme frister og på samme måde som til ordinær generalforsamling.
 1. Foreningen forpligtes i enhver henseende udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.
 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse eller medhæftelse. Bestyrelsen kan udstede prokura.
 1. Til ændringer af disse vedtægter, samt til foreningens opløsning, fordres dels 2/3 flertal i bestyrelsen, dels at en generalforsamling efterfølgende godkender bestyrelsens beslutning med 2/3 af samtlige mulige stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Såfremt der ikke deltager minimum 2/3 af samtlige mulige stemmer, når punktet om vedtægtsændringer eller ophør af foreningen er på dagsordenen, kan vedtægtsændringer eller ophør af foreningen ske ved 2/3 af de fremmødte stemmer (inkl. fuldmagter) ved en kommende ekstraordinær generalforsamling.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens midler til en eller flere foreninger, som er 100 % almennyttig i den forstand, at dens/deres midler ikke kan tilfalde enkeltpersoner og ikke kan tilfalde grupper eller institutioner, hvis formål er af drive forretning, eller som af anden årsag ikke kan godkendes iflg. dansk lovgivning som non-profit organisation(er). Beslutningen om anvendelse af foreningens midler træffes af generalforsamlingen.
 1. Et medlem kan opsige sit medlemskab skriftligt (mail) til bestyrelsen. Et medlem ophører automatisk som medlem, når medlemskab ikke fornyes ved betaling af medlemskontingent senest 14 dage efter, at en rykker/opfordring til fornyelse er udsendt.
 2. Bestyrelsen kan med 2/3 af mulige stemmer ekskludere et medlem af foreningen med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af eksklusion ophører medlemskabet dagen efter, at skriftlig meddelelse er afsendt til medlemmet. Et ekskluderet medlem har ret til at lade bestyrelsens afgørelse prøves på næstfølgende generalforsamling.
 1. Foreningen opnår sine indtægter gennem medlemskontingenter, ved donationer fra medlemsforeninger, fra private, fonde, foreninger eller selskaber, ved undervisning, samt offentlige midler og tilskud.
 2. Der må ikke betales honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Der må ikke udbetales overskud eller gives donationer til private. Bestyrelsen kan antage fornøden lønnet arbejdskraft, og bestyrelsesmedlemmer kan modtage løn for andet arbejde end bestyrelsens arbejde på samme vilkår som anden lønnet arbejdskraft, herunder administrativt arbejde.
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.
 3. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Vedtægter er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling den 21.05.2012.

Seneste ændringer opdateret den 12.03.2023.