Vedtægter

Vedtægter for HSP foreningen

HSP foreningens logo forestiller 4 birketræer med blade i kulørte farver

Stk. 1
Foreningens navn er HSP foreningen. HSP er en forkortelse af Highly Sensitive Person.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er den til enhver tid forpersons adresse og kommune, og dens værneting er hjemstedskommunens værneting.

Stk. 1
HSP foreningen er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige eller religiøse interesser. Foreningens formål er:

Stk. 2
At udbrede kendskabet til personlighedstrækket HSP, ’sensitive personer’, til samfundet generelt, politikere, forvaltninger, institutioner, arbejdsformidlinger, det offentlige og private arbejdsmarked, relevante råd, udvalg og faggrupper og lignende.

Stk. 3
At samarbejde med disse om integration af sensitive mennesker i samfundet, herunder forbedring af rammer og vilkår, som sensitive er underlagt på fx arbejdspladser og i skolesystemet, ud fra den betragtning, at de har stærke ressourcer at bidrage med og særligt ved optimale forhold.

Stk. 4
At samarbejde med andre foreninger og organisationer, på tværs af diagnoser og personlighedstræk, for at forbedre den generelle trivsel for sensitive, og fremme et samfundsperspektiv, der rummer mangfoldighed og neurodiversitet.

Stk. 5
At forske i og formidle hvad sensitivitet er, med fokus på ressourcer/kvaliteter og trivselsparametre. At udbrede kendskabet til de allerede eksisterende udenlandske erfaringer om sensitive personer og trivselsperspektiver.

Stk. 6
At støtte og hjælpe sensitive til fællesskaber og erfaringsudveksling, fx via skabelse af diverse netværk og fora.

Stk. 1
Enhver, som støtter foreningens formål, kan optages som medlem og er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og beslutninger.

Stk. 2
Som medlemmer kan optages fysiske personer over 18 år, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner, organisationer, foreninger, fonde m.v. Bestyrelsen kan stille krav om verifikation af medlemmers identitet (fx MitID).

Stk. 3
Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.

Stk. 4
Til foreningens drift opkræves et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen og godkendes hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 5
Bestyrelsen sikrer at GDPR-regler omkring personoplysninger bliver overholdt.

Stk. 1
Bestyrelsen er foreningens øverste ledelse med ansvar for foreningens politik og økonomi og godkender dispositioner af overordnet karakter vedr. foreningens strategi, udvikling og drift.

Stk. 2
Bestyrelsen består af op til 7 personer, der alle skal være medlemmer af foreningen, dog undtagen eksterne kandidater jf. §4, styk 4. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være på valg hver andet år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, bortset fra forpersonen som vælges af generalforsamlingen, på følgende måde:

  • Næstforperson
  • Kasserer

I forbindelse med konstitueringen skal alle bestyrelsesmedlemmer tilslutte sig foreningens vedtægter, og afgive sin underskrift på dette samt underskrive en tavshedspligterklæring.

Stk. 3
Kandidater meddeler deres kandidatur til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Kandidater vedlægger præsentation og evt. foto. Kandidater skal kunne tilslutte sig foreningens vedtægter og afgive sin underskrift på dette. Kandidatlisten udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Der kan ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlingen.

Stk. 4
Eksterne kandidater kan indstilles af bestyrelsen. Eksterne kandidater skal forinden kunne tilslutte sig foreningens vedtægter og afgive sin underskrift på dette. Listen med eksterne kandidater tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemskab i bestyrelsen er gyldigt, når vedkommende har opfyldt kontingentforpligtelsen.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede inkl. enten forperson eller næstforperson. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens, eller i dennes fravær næstforpersonens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6
I tilfælde af samarbejdsvanskeligheder kan et bestyrelsesmedlem stemmes ud af bestyrelsen ved 2/3 flertal i bestyrelsen, hvis medlemmet fx skader eller modarbejder foreningens formål eller udsætter andre medlemmer for gene. Medlemmet skal forudgående have modtaget en skriftlig advarsel fra bestyrelsen. Medlemmet træder ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Afgørelser kan ankes til førstkommende generalforsamling.

Stk. 7
Hvis antallet af medlemmer i bestyrelsen mellem to generalforsamlinger anses for utilstrækkelige i forhold til foreningens aktiviteter, har bestyrelsen ret og pligt til at supplere sig selv op til det fordrede antal. Supplerende bestyrelsesmedlemmer fratræder på førstkommende ordinære generalforsamling, men kan vælges ind igen.

Stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, herunder uddelegering af daglig ledelse, beslutningskompetencer og de overordnede rammer for sekretariatet.

Stk. 9
Bestyrelsen og kun bestyrelsen er ansvarlig for ansættelser og afskedigelser af lønnet arbejdskraft.

Stk. 10
Medlemmer af bestyrelsen kan udpeges som medlemmer af enhver gruppe, der nedsættes af bestyrelsen.

Stk. 11
Ved udpegning af deltagere til udvalg skal bestyrelsen tage videst muligt hensyn til, at foreningens medlemmer kan vokse i medansvar og medindflydelse.

Stk. 1
Bestyrelsen kan vælge at ansætte en daglig leder eller kan beslutte at etablere et sekretariat.

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang om året inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og referent
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt visioner og målsætning for de kommende år
4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab
5. Forelæggelse til godkendelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent
6. Valg af forperson, hvert 2. år
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af ekstern revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Stk. 3
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Forslag til behandling på en generalforsamling skal være forpersonen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes skriftligt (mail) til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4
Generalforsamlingen afholdes enten fysisk, hvor stemmeberettigede medlemmer indskrives ved start eller online, hvor stemmeberettigede medlemmer med kameradeltagelse optælles.

Stk. 5
Deltagelse på generalforsamling opnås ved tilmelding senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6
Hvert medlemskab har én stemme, uanset kontingentets størrelse. Alle medlemmer, der har betalt kontingent og har været medlem i mindst 30 dage, har stemmeret dog jf. vilkår i §4, styk 4.

Stk. 7
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Valg og andre afstemninger på generalforsamlingen kan ske ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 1
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når enten bestyrelsen, revisoren eller 1/3-del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen, der tilsendes forpersonen, skal indeholde angivelser af de emner, der ønskes behandlet. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun vedtages forslag med 50% af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2
Indkaldelsen med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter anmodningen, med samme frister og på samme måde som til ordinær generalforsamling.

Stk. 1
Foreningen forpligtes i enhver henseende udadtil ved underskrift af to af følgende personer; forperson, næstforperson og kasserer.

Stk. 1
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse eller medhæftelse. Bestyrelsen kan udstede prokura.

Stk. 1
Til ændringer af disse vedtægter, samt til foreningens opløsning, fordres dels 2/3 flertal i bestyrelsen, dels at en generalforsamling efterfølgende godkender bestyrelsens beslutning med 2/3 af samtlige mulige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt der ikke deltager minimum 2/3 af samtlige mulige stemmer, når punktet om vedtægtsændringer eller ophør af foreningen er på dagsordenen, kan vedtægtsændringer eller ophør af foreningen ske ved 2/3 af de fremmødte stemmer ved en kommende ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens midler til en eller flere foreninger, hvis formål ligger i naturlig forlængelse af HSP foreningen. Og som er 100% almennyttig i den forstand, at dens/deres midler ikke kan tilfalde enkeltpersoner og ikke kan tilfalde grupper eller institutioner, hvis formål er at drive forretning, eller som af anden årsag ikke kan godkendes iflg. dansk lovgivning som non-profit organisation(er). Beslutningen om anvendelse af foreningens midler træffes af generalforsamlingen.

Stk. 1
Et medlem kan opsige sit medlemskab skriftligt (mail) til bestyrelsen. Der sker ikke refusion af evt. erlagt kontingent. Et medlem ophører automatisk som medlem, når medlemskab ikke fornyes ved betaling af medlemskontingent senest 2 uger efter, at en rykker/opfordring til fornyelse er udsendt.

Stk. 2
Bestyrelsen kan i forlængelse af forudgående advarsel og med 2/3 af mulige stemmer ekskludere et medlem af foreningen med øjeblikkelig virkning, hvis vedkommende handler eller ytrer sig på en måde, der er til skade for foreningen eller til gene for medlemmer. Afgørelser kan ankes til førstkommende generalforsamling.

Stk. 1
Foreningen opnår sine indtægter gennem medlemskontingenter, ved donationer, gaver og arv fra private, fonde, foreninger eller selskaber, ved undervisning, samt offentlige midler og tilskud.

Stk. 2
Modtager foreningen midler til særlig anvendelse inden for foreningens formål, skal de for modtagelsen stillede vilkår respekteres. Sådanne midler skal holdes adskilt fra den øvrige formue i det omfang, dette kræves eller skønnes hensigtsmæssigt.

Stk. 3
Der må ikke betales honorarer til bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsens arbejde. Der må ikke udbetales overskud eller gives donationer til private. Bestyrelsen kan ansætte nødvendig lønnet arbejdskraft og bestyrelsesmedlemmer kan modtage løn for andet arbejde end bestyrelsens arbejde på samme vilkår som lønnet arbejdskraft, herunder administrativt arbejde.

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 3
Foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 25.05.2024 og efterfølgende godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 25.05.2024.

Opdateret på hjemmesiden d. 27.05.2024.